มีมาตรฐานในการให้บริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้

การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) การส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า และส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ

ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ( ประเภท 105 , 106 )

ประเภทหรือโรงงานลำดับที่ 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ประเภทหรือโรงงานลำดับที่ 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

การจัดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น จากกระบวนการผลิตสินค้าที่สามารถสร้างพลังงานทดเเทนซึ่งทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สะดวกสำหรับลูกค้าในการส่งของเสียเข้ากำจัด

การบริการของเราเริ่มต้นจากการไปรับของเสียจากโรงงาน และกลับมาเข้าสู่กระบวนการกำจัดด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตขยะที่ให้พลังงานสูง เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

ตอบสนองนโยบายพลังงานทดแทนของภาครัฐ

ตอบรับและปฏิบัติตามนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเสมอ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและดูเเลสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่: บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด 

49/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : 089-1683794

Email : Tmkbestgreen@hotmail.com

Facebook : tmkbestgreenmiracle

Line : tmkbestgreen