ประวัติ บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด

                  บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกันยายน 2554 โดย “คุณธนาวุฒิ มั่นคงรอบคอบ” ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการรีไซเคิล ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำของเสียเหล่านั้น กลับมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทัดเทียมกับของเดิมให้มากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการจัดการของเสียด้วยวิธีรีไซเคิล เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการนำมารีไซเคิล เพื่อให้เครื่องจักรผลิตออกมามีคุณภาพ เพื่อนำมาทำการรีไซเคิล

                  บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ ทั้งจากภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม  โดยนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการนำมาแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง, การนำมาเผากำจัด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

                  บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ให้บริการรับจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้แบบทั่วไป (General Wast) และกากอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ที่ว่าด้วยเรื่องการกำจัดของเสียแบบฝังกลบ และเผาทำลายในเตาปูน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision (วิสัยทัศน์) : ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการรีไซเคิล โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและ การรักษาสิ่งแวดล้อม

Mission (พันธกิจ) : รักษามาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ระดับสากล ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ คัดสรรเครื่องจักรนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยมีความปลอดภัยสูง มาใช้ในการให้บริการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Objective (วัตถุประสงค์) : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งทีมงานและการบริการของเรา

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่: บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด 

49/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : 089-1683794

Email : Tmkbestgreen@hotmail.com

Facebook : tmkbestgreenmiracle

Line : tmkbestgreen