เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF)  ขยะที่เผาไหม้ได้โดยการนําขยะมูลฝอยชุมชน มาผ่านกระบวนการบําบัดทางกายภาพ อาทิ การคัดแยก 

การลดขนาด และการลดความชื้น เป็นต้น เพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่า ความร้อน ขนาด และคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน สะดวกต่อการขนส่ง 

เหมาะสมในการนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหลัก หรือเชื้อเพลิงเสริม

             บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำของเสียเหล่านั้น กลับมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยการนำขยะเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการบําบัดทางกายภาพ เพื่อทำเชื้อเพลิงขยะ  (Refuse Derived Fuel: RDF) โดยบริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด ได้นำขยะหรือของเสียจากอุตสาหกรรมมาทำเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) จึงทำให้เชื้อเพลิงขยะที่ได้รับ มีค่าความร้อนสูงกว่าขยะชุมชนทั่วไป  เหมาะสมเเก่การนำไปการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน โดยอาจจะมีการนําไปใช้ประโยชน์ในสถานที่ผลิตเชื้อเพลิงขยะเอง หรือขนส่งไปใช้ในที่อื่นได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ เผาร่วมกับถ่านหิน (Co-firing) เพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยมีรูปแบบเตาเผาที่ใช้เปลี่ยนเชื้อเพลิงขยะให้เป็นพลังงานความร้อน 

            บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด ได้ทำการผลิตเชื้อเพลิงขยะ  (Refuse Derived Fuel: RDF) หลักๆจําแนกเป็น 2 ประเภทของเชื้อเพลิงขยะดังนี้

RDF 2 Coarse RDF

คัดแยกขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้มาบด หรือตัดขยะมูลฝอยอย่างหยาบๆ

RDF 3 Fluff RDF

คัดแยกส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้ออก เช่น โลหะ แก้วและอื่น ๆ มีการบดหรือตัดจนทำให้ 95% ของขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วมีขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ว

ภาพถ่ายการขนส่งเชื้อเพลิงขยะ

หากสนใจสอบถามรายละเอียดหรือติดต่องาน โทร.089-168-3794

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่: บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด 

49/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : 089-1683794

Email : Tmkbestgreen@hotmail.com

Facebook : tmkbestgreenmiracle

Line : tmkbestgreen