การจัดการของเสียอุตสาหกรรม ในปัจจุบันรัฐได้ออกกฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการที่มีสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องดำเนินการกำจัดให้ถูกต้องตามวิธีการ หรือโดยผู้ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะสิ่งปฏิกูลจำพวกขยะอันตราย ซึ่งมีองค์ประกอบของสารเคมีเจือปนอยู่ด้วย ต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด ขยะอันตรายจำพวกสารเคมีเป็นขยะอันตราย ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างรุนแรง ถ้าไม่ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียเหล่านั้น ได้แก่
1. สารเคมีชนิดตัวทำละลาย (Solvent) เช่น Thinner, IPA, Methanol, Chlorinated Solvent, Halogenated Solvent, Hydrocarbon Solvent ฯลฯ
2. ของเหลวจำพวกน้ำมัน เช่น Lubricant, Hydraulic Oil ฯลฯ
3. ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อนสารเคมี เช่น ถังเหล็ก, ถังพลาสติก, แกลลอน ฯลฯ

กรอบการให้บริการกำจัดของเรา

– เศษผ้า,ไส้กรองน้ามัน, น้ำยาหล่อเย็น,กากสี
– กากตะกอนน้ำมัน,ถุงมือ,กากกาว
– น้ำมันปนเปื้อนน้ำ,งานล้างทำความสะอาดบ่อ
– วัสดุปนเปื้อน, ภาชนะปนเปื้อน
– ของเสียประเภทเปลือกไม้ และเนื้อไม้
– ของเสียจากวัสดุคอมโพสิทต่างๆ (Textile,Elastomer, Plastomer)
– เศษพลาสติกจากกการปาด/กลึง
– บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง
– บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก
– บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้
– บรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด
– บรรจุภัณฑ์ที่เป็นสิ่งทอ
– ของเสียที่เผาไหม้ได้อื่นๆ
– พลาสติกและยาง

       โดยผลิตภัณฑ์หรือของเสียดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะนำมาผ่านกระบวนการผลิต ที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละรายการ ด้วยความรู้และประสบการณ์ในเชิงวิศวกรรม เพื่อมุ่งหวังให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยวิธีการ…

1. ทำให้สารตัวละลายมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น (Purification): ด้วยวิธีการกลั่นแยก (Distillation), การต้ม (Evaporation), การทำให้ตกตะกอน (Sedimentation) และกรรมวิธีต่างๆ ในเชิงวิศวกรรมเคมี

2. การปรับปรุงแต่งคุณภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Blending): ด้วยการตรวจแยกกลุ่มของสารเคมีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนมาผ่ากรรมวิธีทางวิศวกรรมเพื่อทำให้ปราศจากสารปนเปื้อนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเมื่อนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในโรงปูนซีเมนต์ ก่อนที่จะนำมาผสมเพื่อส่งเผาต่อไป

3. การปรับแต่งสภาพภาชนะบรรจุ (Package Repairing): เป็นกรรมวิธีเพื่อทำความสะอาด ปรับแต่ง ภาชนะบรรจุชนิดต่างๆ ให้อยู่บนสภาพที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือ ให้อยู่ในสภาพวัสดุที่สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตั้งต้นใหม่ได้

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่: บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด 

49/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : 089-1683794

Email : Tmkbestgreen@hotmail.com

Facebook : tmkbestgreenmiracle

Line : tmkbestgreen